เงื่อนไขการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดรอบคอบเนื่องจากการเข้าใช้ หรือการใช้แอพพลิเคชั่นนี้หมายถึงการที่คุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้และข้อกำหนดทั้งหมดที่รวมอยู่ในเอกสารนี้โดยการอ้างอิงดังนั้น โปรดอย่าใช้แอพพลิเคชั่นนี้หากคุณไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อกำหนดการใช้นี้ใช้บังคับกับการที่คุณเข้าใช้ และใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือของบริษัท โรโบโมชั่น เทคนิก จำกัด (“ROBOSTA CAFE'”) ไม่ว่าทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งรวมถึง www.robostacafe.com สัญญาฉบับนี้ประกอบด้วยข้อปฏิเสธความรับผิดและบทบัญญัติอื่นที่เป็นการจำกัดความรับผิดของเราต่อคุณ.

ในกรณีที่ข้อกำหนดการใช้นี้และข้อกำหนดการใช้อื่นใดที่ปรากฏในแอพพลิเคชั่นขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกัน ให้ใช้บังคับตามข้อกำหนดการใช้นี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเชื่อมต่อจากไซต์ไปยังไซต์อื่นของบุคคลภายนอก คุณอาจต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ตามที่ระบุในไซต์ดังกล่าว ซึ่งข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ของไซต์นั้นจะมีผลใช้บังคับกับการใช้ไซต์ดังกล่าวของคุณ

ROBOSTA CAFE' ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการใช้ หรือนโยบายหรือคู่มือใดๆ ของแอพพลิเคชั่นตลอดเวลาตามดุลยพินิจของ ROBOSTA CAFE' แต่เพียงผู้เดียว การแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนใดๆ จะมีผลบังคับทันทีเมื่อมีการโพสต์ประกาศฉบับแก้ไขลงในไซต์ และคุณตกลงสละสิทธิใดๆที่อาจมีในการรับคำบอกกล่าวเกี่ยวกับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว การที่คุณใช้แอพพลิเคชั่นต่อไปถือเป็นการยืนยันว่าคุณยอมรับการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนดังกล่าว ดังนั้น คุณควรตรวจสอบข้อกำหนดการใช้นี้และนโยบายที่เกี่ยวข้องเป็นประจำเพื่อทำความเข้าใจกับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ใช้บังคับกับการใช้แอพพลิเคชั่นของเรา หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติม คุณควรจะต้องหยุดใช้แอพพลิเคชั่น

คุณสมบัติในการใช้ การลงทะเบียน และบัญชี
ในการใช้งานบางจุดของแอพพลิเคชั่นนั้นคุณต้องลงทะเบียนเพื่อสร้างบัญชี ในการนี้คุณตกลง (ก) สร้างบัญชีเพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น (ข) ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นจริง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนในการสร้างบัญชี (ค) ดูแลและปรับปรุงข้อมูลบัญชีของคุณให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ (ง) รักษาความปลอดภัยของบัญชีของคุณโดยไม่ให้ผู้อื่นทราบรหัสผ่านของคุณโดยการจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีและคอมพิวเตอร์ของคุณ (จ) แจ้งให้ ROBOSTA CAFE' ทราบโดยเร็วหากคุณพบหรือสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่น และ (ฉ) รับผิดชอบต่อการกระทำทั้งปวงที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณและยอมรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงบัญชีที่ไม่ได้รับอนุญาต

ข้อปฏิเสธความรับผิดของแอพพลิเคชั่น
สื่อและข้อมูลในแอพพลิเคชั่นอาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในไซต์เป็นลักษณะ “ตามสภาพ” โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น ROBOSTA CAFE' ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในแอพพลิเคชั่น หรือการใช้ไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้ไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับผู้ใช้ หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้อันเกี่ยวข้องกับแอพพลิเคชั่นจะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

ลิขสิทธิ์และการอนุญาตโดยจำกัด
เว้นแต่จะระบุเป็นประการอื่น แอพพลิเคชั่นและเนื้อหาและสื่ออื่นใดทั้งปวงในไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โลโก้ ROBOSTA CAFE' การออกแบบต่างๆ ข้อความ กราฟฟิก ภาพ ข้อมูล ข้อมูลดิบ ซอฟท์แวร์ ไฟล์เสียง ไฟล์อื่นๆ และการเลือกและการจัดวางสิ่งต่างๆ ดังกล่าว (รวมเรียกว่า “สื่อในแอพพลิเคชั่น”) เป็นทรัพย์สินในกรรมสิทธิ์ของ ROBOSTA CAFE' หรือผู้ให้อนุญาตของ ROBOSTA CAFE' หรือผู้ใช้ และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทยและสากล

สิทธิเรียกร้องด้านลิขสิทธิ์ หากคุณเชื่อว่าสื่อใดๆ ที่อยู่ในไซต์ละเมิดลิขสิทธิ์ที่คุณเป็นเจ้าของหรือควบคุม คุณอาจส่งหนังสือแจ้งความสงสัยว่าอาจเกิดการละเมิดดังกล่าวมายัง ROBOSTA CAFE' โดยส่งอีเมลมาที่ chatchai@brainworks.co.th

การจำกัดการใช้ บางส่วนในไซต์อาจมีการโต้ตอบ(interactive) ซึ่งคุณหรือผู้ใช้ที่ลงทะเบียนอื่นอาจสร้าง โพสต์ประกาศ ส่ง หรือ เก็บ ข้อความ สื่อ ข้อมูลดิบ ข้อมูล ตัวอักษร ดนตรี เสียง รูป วิดีโอ กราฟฟิก แอพพลิเคชั่น แท็ก (tag) รหัส ลิงค์ สิ่งหรือสื่ออื่นใดในไซต์ (“เนื้อหาของผู้ใช้”) โดยในการใช้ไซต์คุณตกลงว่าจะไม่โพสต์ประกาศ อัพโหลด ส่ง แจกจ่าย เก็บ สร้าง หรือเผยแพร่โดยประการอื่นผ่านไซต์ซึ่งสิ่งใดต่อไปนี้
หากคุณกำลังใช้แอพพลิเคชั่นโดยใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือสาธารณะ หรือใช้เครื่องโทรศัพท์มือถือที่มีผู้เข้าถึงได้หลายคน โปรดปฏิบัติตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณได้หยุดการเชื่อมต่อและออกจากระบบแอพพลิเคชั่นและจากระบบเครื่องโทรศัพท์มือถือที่คุณใช้อยู่เพื่อป้องกันการเข้าถึงเนื้อหาของผู้ใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

การอนุญาตใช้เนื้อหาของผู้ใช้
คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาของผู้ใช้ของคุณไม่อยู่ภายใต้ภาระผูกพันในการรักษาความลับและคุณเป็นเจ้าของและควบคุมสิทธิทั้งหมดในเนื้อหาของผู้ใช้ หรือมีสิทธิโดยประการอื่นในการให้สิทธิแก่ ROBOSTA CAFE' ที่คุณให้ไว้ในที่นี้ ทั้งนี้ เว้นแต่จะระบุในข้อกำหนดการใช้นี้ ROBOSTA CAFE' ไม่ได้อ้างกรรมสิทธิ์หรืออำนาจการควบคุมเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆในแอพพลิเคชั่นหรือในสัญญาที่แยกต่างหาก อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณส่งหรือโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ในแอพพลิเคชั่น คุณตกลงให้อนุญาตที่สามารถใช้บังคับได้ทั่วโลก อย่างไม่มีกำหนดเวลาเพิกถอนไม่ได้ ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวที่ชำระเงินโดยครบถ้วน และไม่มีค่าสิทธิ แก่ ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของ ROBOSTA CAFE' ในการใช้ ขาย ทำซ้ำ ทำงานดัดแปลง รวมกับงานอื่น ปรับเปลี่ยน แปล แจกจ่ายสำเนา แสดง ปฏิบัติ เผยแพร่ ให้อนุญาต หรือให้อนุญาตช่วงซึ่งเนื้อหาของผู้ใช้ และชื่อของคุณและสิ่งที่คล้ายคลึงกันอันเกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณนอกจากนี้ เมื่อคุณโพสต์ประกาศเนื้อหาของผู้ใช้ คุณตกลงปลดเปลื้อง ROBOSTA CAFE' บริษัทในเครือ และผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งของ ROBOSTA CAFE' และพนักงาน กรรมการ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนของ ROBOSTA CAFE'บริษัทในเครือและผู้ได้รับการแต่งตั้ง จากการเรียกร้องว่าการใช้ตามที่ได้อนุญาตข้างต้นละเมิดสิทธิใดๆ ของคุณ และคุณเข้าใจว่าคุณจะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนใดๆจากการใช้เนื้อหาของผู้ใช้ของคุณ

การจำกัดความรับผิด
เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้ ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือของ ROBOSTA CAFE' และเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของ ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือจะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในไซต์หรือเข้าถึงผ่านแอพพลิเคชั่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจาก ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือ และผู้ได้รับการแต่งตั้งของ ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือ หรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของ ROBOSTA CAFE' อย่างไรก็ตาม ความรับผิดทั้งหมดของ ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ กรรมการ พนักงาน ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของ ROBOSTA CAFE' และบริษัทในเครือ ไม่ว่าในสัญญา การรับประกัน การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ ไม่ว่าโดยการกระทำ โดยการไม่กระทำ หรือโดยถูกกล่าวหา) ความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ความรับผิดเด็ดขาด หรือทฤษฎีอื่นๆ อันเป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แอพพลิเคชั่น จะไม่เกินไปกว่าค่าตอบแทนที่คุณได้ชำระ (หากมี)ให้แก่ ROBOSTA CAFE' สำหรับการเข้าดูหรือการใช้แอพพลิเคชั่นในระยะเวลาหกเดือนก่อนเกิดเหตุที่ก่อให้เกิดความรับผิดดังกล่าว ทั้งนี้ ภายใต้ความรับผิดสูงสุดที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาตให้สามารถทำได้

การแก้ไขปรับเปลี่ยนแอพพลิเคชั่น
ROBOSTA CAFE' ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนหรือหยุดให้บริการโดยชั่วคราวหรือถาวรซึ่งแอพพลิเคชั่น หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่นโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า คุณตกลงว่า ROBOSTA CAFE' จะไม่มีความรับผิดจากการแก้ไขปรับเปลี่ยน ระงับ หรือหยุดให้บริการแอพพลิเคชั่นหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของแอพพลิเคชั่น

การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด
ROBOSTA CAFE' มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุกเมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจากความผิดพลาดในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มีการคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากสินค้าในแอพพลิเคชั่นที่มีการลงรายการไว้ไม่ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระเงินสำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ROBOSTA CAFE' จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

การคืนและการยกเลิกคำสั่งซื้อ
คำสั่งซื้อสามารถจะทำการยกเลิกได้ หากคำสั่งซื้อ ของท่านยังมิได้ทำการส่งไปถึงท่าน หากเมื่อ คำสั่งซื้อได้ทำการส่งไปยังบัญชีผู้ใช้งานของท่านเรียบร้อยแล้ว ท่านจะไม่สามารถทำการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นได้ การขอคืนหลังสิ้นสุดการสั่งซื้อนั้นจะมีการพิจารณาบนพื้นฐานเป็นกรณีๆไป เราจะพยายามรักษาผลประโยชน์ให้สมาชิกอย่างสูงสุด ภายใต้ข้อจำกัดที่เรามี ทว่าเราไม่สามารถจะรับคืนได้ ถ้าหากว่ามิได้มีสิ่งใดผิดปกติเกิดขึ้น

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลด้านการเงิน
การรักษาความลับของข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคล เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อ ROBOSTA CAFE' เช่นเดียวกับข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมด ดังนั้นข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลสามารถเรียกดูได้จากธนาคารที่เกี่ยวข้องเท่านั้น กล่าวคือ ROBOSTA CAFE' จะไม่สามารถค้นหาข้อมูลซึ่งเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลได้เลย นอกจากนี้ ถือเป็นนโยบายที่สำคัญยิ่งสำหรับ ROBOSTA CAFE' ที่จะไม่ให้เช่า หรือ ขายข้อมูลด้านการเงินส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือองค์กรอื่นใด

นโยบายการชำระเงิน
ท่านสามารถชำระค่าสินค้าและบริการที่สั่งซื้อจากแอพพลิเคชั่น(เท่านั้น)ผ่านบัตรเครดิตออนไลน์ วิธีโอนเงินผ่านระบบไทย QR ขอสงวนสิทธิ์ในการรับสินค้า ต่อเมื่อได้รับโอนเงินเข้าบัญชีครบถ้วนตามมูลค่าสินค้าแล้วเท่านั้น

วิธีติดต่อเรา
โปรดติดต่อเราหากคุณมีข้อคิดเห็น คำถาม หรือข้อเสนอแนะใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลที่ระบุในแอพพลิเคชั่น
คุณสามารถติดต่อเราทางอีเมลได้ที่ chatchai@brainworks.co.th หรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 065-923-9159 (พนักงานซึ่งเป็นทีมดูแลลูกค้าในประเทศไทยของเราพร้อมให้บริการคุณระหว่างวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. ถึง 18.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ)

บริษัท โรโบโมชั่น เทคนิก จำกัด
1/161-162 ซอยวัชรพล 2/7 ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ทางบริษัท บริษัท โรโบโมชั่น เทคนิก จำกัด จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการที่บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยที่บริษัทไม่ได้เป็นผู้ก่อความเสียหายดังกล่าว

ข้อความดังกล่าวอาจเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบได้เฉพาะในกรณีพิเศษตามที่ กฎหมายหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่กำหนดเท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทจะไม่ให้เช่าหรือขายข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บุคคลภายนอกเด็ดขาด (ยกเว้นในกรณีขายสินทรัพย์ หรือธุรกิจทั้งหมดของบริษัท)

บริษัทเก็บข้อมูลเมื่อท่าน
- ลงทะเบียนเป็นสมาชิกของชุมชนออนไลน์ของบริษัท
- ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
- ลงทะเบียนเกี่ยวกับการประกันสินค้า
- กรอกแบบสำรวจ
- เข้าแข่งขันหรือเข้าร่วมในรายการโปรโมชั่นอื่น
- เป็นสมาชิกจดหมายข่าวหรือสมาชิกข่าวทางอีเมล์

นโยบายคุกกี้
robostacafe.com ใช้คุกกี้ (cookies) หรือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กเพื่อจดจำการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อจดจำความชอบและความสนใจ โดยจะนำไปทำการแสดงผลให้สอดคล้องกับความชอบและความสนใจของผู้เข้าใช้งาน เพื่อเพิ่มความเร็วในการแสดงผลของข้อมูล และวิเคราะห์นำเสนอโฆษณา รวมถึงเพื่อความสะดวกในการให้บริการต่างๆในเว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้นี้จะถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในอุปกรณ์ของผู้เข้าใช้งานเพื่อระบุอุปกรณ์การใช้งานของผู้เข้าใช้ แต่จะไม่ระบุตัวบุคคลผู้เข้าใช้งาน ทั้งนี้การวิเคราะห์อาจทำโดยบุคคลอื่นที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ robostacafe.com เช่น Google Analytics เป็นต้น

เมื่อมีการเข้าใช้บริการ robostacafe.com อย่างต่อเนื่องโดยไม่เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ อุปกรณ์ของผู้เข้าใช้จะยอมรับคุกกี้ไปโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเข้าใช้งานครั้งต่อไป ซึ่งหากผู้เข้าใช้งานไม่ต้องการให้คุกกี้ทำการรวบรวมข้อมูล ก็สามารถเลือกเปลี่ยนแปลงการตั้งค่ายอมรับที่ ส่วน “การตั้งค่า” ของแถบเครื่องมือบนอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท โรโบโมชั่น เทคนิก จำกัด มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวได้ทุกเมื่อ และทุกๆการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของเรา